Könyvtárhasználati Szabályzat

 

Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

 

1. BEVEZETŐ

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár kettős funkciójú könyvtár. Egyrészt nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban (a 1997. évi CXL. törvény,a 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény),  a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt szolgáltatásokkal, a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon. Másrészt iskolai könyvtár, így a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iskolai könyvtárakra vonatkozó részei alapján az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység

 

A szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe:

 

BARTÓK BÉLA VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

5920 Csorvás, Petőfi S. u. 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő – péntek: 9.00 - 17.00 óráig

szombat: 9.00 - 13.00 óráig

vasárnap: zárva

          

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó az adatait regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek az intézmény rendezvényeinek látogatói, illetve a szolgáltatásokat szervezett keretben megismerő csoportok tagjai.

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 

-          könyvtárlátogatás

-          az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata

-          információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól

-          helyben olvasás

-          tájékoztatás

-          közhasznú információ szolgáltatása

-          olvasóterem és folyóirat olvasó igénybevétele

-          foglalkozások, rendezvények látogatása

 

2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

 

2.1 BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁLÁS

Az 1. bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

A könyvtárba beiratkozhat minden magyar állampolgár. Külföldiek, illetve hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel bírók számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon értük.

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, nappali tagozatos tanulók esetén diákigazolvány is) felmutatásával igazolja saját, illetve ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának adatait is:

 

-          név (asszonyoknál leánykori név is)

-          születési hely és idő

-          anyja neve

-          állandó lakóhely (település, utca, házszám, emelet, ajtó)

      (ha Csorváson ideiglenes lakcímmel rendelkezik, az is)

-          személyi igazolvány vagy útlevél száma

-          foglalkozás (nem kötelező, csak adható adat)

 

Beiratkozáskor a mindenkori beiratkozási díjat kell megfizetni, ezt részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők és nyugdíjasok a beiratkozási díjból 50 százalék kedvezményt kapnak. 16 éven aluliak, 70 éven felüliek, illetve könyvtári, levéltári és muzeális intézmények dolgozói, valamint pedagógusok számára a könyvtár a beiratkozási díjat elengedi.

A beiratkozási díj mértékét – Csorvás Város Önkormányzata Közművelődési Bizottságának nyújtott tájékoztatási kötelezettsége mellett – az intézmény vezetője módosíthatja.

Az olvasó a könyvtárba történő beiratkozással a szolgáltatásokat 365 napig veheti igénybe.

 

2.2 A BEIRATKOZÁSHOZ HASZNÁLT DOKUMENTUMOK

 

2.2.1 BEIRATKOZÁSI, REGISZTRÁLÁSI ADATOK

A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár nyilvántartási nyomtatványokon rögzíti, és azokat integrált számítógépes rendszerében is tárolja. A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a 2.1 pontban leírtakkal.

A rögzített információkhoz kizárólag a könyvtár dolgozói férhetnek hozzá, továbbá azokat az intézmény személyhez kötötten semmilyen célra nem szolgáltathatja ki. Erről részletesebben a szabályzat 2.3 pontja rendelkezik. Az olvasó kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a továbbiakban nem kívánja igénybe venni – adatait törölni kell.

 

2.2.2 TÖRZSLAP, OLVASÓ NYILATKOZATA

A könyvtárlátogató törzslapján szintén szerepelnie kell a 2.1 pontban felsorolt adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rávonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére, és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

 

 2.2.3 JÓTÁLLÓI NYILATKOZAT

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2.1 pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának aláírással igazolt tényét.

 

2.2.4 OLVASÓJEGY

A beiratkozott olvasó a könyvtártól olvasójegyet kap. Ezen kell rögzíteni az olvasó egyedi azonosítóját és nevét. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának alapfeltétele. Az elveszett olvasójegy pótlásának díját évente állapítja meg a könyvtár, erről a 2. számú melléklet ad tájékoztatást.

 

2. 3 A BEIRATKOZOTT KÖNYVTÁRHASZNÁLÓRÓL RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSE

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, illetve tudományos kutatás céljaira használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

2.4 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését azoktól, akiknek tartozása miatt bírósági eljárást kellett kezdeményeznie, illetve akiknek magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza.

 

2.5 A REKLAMÁCIÓK INTÉZÉSE

A látogatók - amennyiben a könyvtár vagy az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik - panaszukkal az intézményegység vezetőjéhez, ha problémájuk így sem nyer elintézést, jogorvoslatért az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

 

3. A KÖNYVTÁR ÉRVÉNYES KÖNYVTÁRI TAGSÁGHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSAI

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtárban a beiratkozott olvasók a 3.1, és a 3.2 pontokban tárgyalt szolgáltatásokat vehetik igénybe.

 

3.1 TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK A BEIRATKOZOTT OLVASÓK SZÁMÁRA

 

3.1.1 A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HELYBEN HASZNÁLATA

A könyvtár biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák. A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat. A raktárban tárolt dokumentumok használatához az olvasónak a könyvtáros segítségét kell kérnie. A helytörténeti gyűjteményben elhelyezett állományegységek csak a helyszínen tanulmányozhatók. Különleges méltánylást igénylő esetben ettől a könyvtáros ítélete alapján el lehet térni. Ezeket a dokumentumokat a könyvtáros adja át a felhasználóknak, és ő is veszi vissza tőlük.

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentum használatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől - az okozott kár függvényében - egy évre vagy végleg eltiltani, a kárt megtéríttetni.

 

3.1.2 A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

 

3.1.2.1 A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét, az úgynevezett kölcsönözhető állományt, beiratkozott olvasóinak kölcsön adja. A kölcsönzési határidő valamint az egyszerre kikölcsönözhető állományegységek száma típusonként és típuson belül könyvtári státusz szerint a következő:

Dokumentumtípus

Kölcsönzés időtartama

Hosszabbítási lehetőség

KÖNYV

Kölcsönözhető állomány

 

3 hét (21 nap)

 

Igen, 2 alkalommal, ha a könyvre nincs előjegyzés

Nem kölcsönözhető kézikönyvtári, olvasótermi, helytörténeti állomány

hétvégére (péntek 17 órától hétfő 9 óráig), illetve egyedi elbírálás alapján

Nincs

Több példányos helytörténeti dokumentumok

 1 hét (7 nap)

Nincs

FOLYÓIRATOK

A legfrissebb szám kivételével

3 hét

Nincs

AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK

CD, DVD, hangoskönyvek, hanglemezek, videokazetták

3 nap

Nincs

 

A kölcsönözhető dokumentumok száma:

-          14 éven felüli és felnőtt olvasóknak: 10 darab könyv, 5 darab folyóirat

-          14 éven aluli olvasóknak: 4 darab könyv, 3 darab folyóirat

Audiovizuális dokumentumokból egyszerre 2 db-nál nem lehet több a használónál. Ezeket a dokumentumokat csak 14 éven felüliek kölcsönözhetik.

Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak indokolt esetben kölcsönözhető. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható. Kölcsönzésükről a szolgálatban lévő könyvtáros egyedi elbírálás alapján dönt.

A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván.

Az olvasójegyen a dokumentum darabszámát és a kölcsönzés lejárati idejét tüntetjük fel. Amennyiben a kölcsönzött könyvekre nincs előjegyzés, akkor a kölcsönzési határidő 2 alkalommal hosszabbítható. A hosszabbítás nem automatikusan történik, azt az olvasónak kell kezdeményeznie személyesen a könyvtárban, telefonon vagy elektronikus elérhetőségeink valamelyikén.

 

3.1.3 ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és hosszabbításukat sem kérte, késedelmi díjat kell fizetnie.

A könyvtár 7 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére postai levélben figyelmezteti.

Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, 2 hét eltelte után a könyvtár újabb levélben szólítja fel a kölcsönvevőt a dokumentumok visszaszolgáltatására.

Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számított 2 héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja, akkor késedelmi díj megfizetése terheli. A késedelmi díj összege: 300 Ft.

Ha a dokumentumot újabb 2 hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére (illetve, ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának), tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magában foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai, valamint adminisztrációs költség összegét.

Ez a levél már figyelmezteti az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól számított 30. nap eltelte után, - ha a tartozás továbbra is fennáll - bírósághoz fordulhat abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze.

A rövid határidőre kölcsönzött dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásával nem várja meg a 7 nap elteltét, hanem annak elküldéséről a lejárati napot követő első munkanapon intézkedik.

Attól az olvasótól, akinek könyvtárunkkal szemben dokumentumtartozása van, a tartozás rendezéséig a kölcsönzés joga megtagadható.

 

 3.1.4. AZ ELVESZÍTETT DOKUMENTUMOK MEGTÉRÍTÉSE

Ha az olvasó egy könyvtári könyvet elveszít, akkor azt, a könyvtárossal egyeztetve, kétféle módon térítheti meg:

1.         Hoz egy másik példányt az elveszített dokumentumból (lehetőség szerint azonos kiadást) Ha az elveszett dokumentumot - jellegénél fogva - egy másik példány érdemben pótolhatja, a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja.

2.         Megfizeti az elveszített dokumentum értékét

 

Az elveszített dokumentum értékének meghatározása:

·       Amennyiben a dokumentumot annak másolata is érdemben helyettesítheti, a kölcsönvevő a kárt - a könyvtár igényétől függően - a dokumentumról a könyvtár által meghatározott technikával készült másolattal, és e másolat előállítási költségének megtérítésével is pótolhatja.

 

·          Ha az elveszett dokumentumot annak másik példánya vagy másolata érdemben nem pótolhatja, a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár-forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.

 

3.1.5 KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ELŐJEGYZÉSE

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de éppen nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár – telefonon, e-mail-ben, vagy valamilyen internetes közösségi csatornán (pl. facebook) – értesíti. Az előjegyzés díjmentes.

Az előjegyzett dokumentumot az intézmény 10 nyitva tartási napon át fenntartja, és addig kizárólag helyben használatra adja át más felhasználónak.

 

3.1.5 KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

 

3.1.5.1 AZ INTÉZMÉNYBE BEIRATKOZOTTAK RÉSZÉRE

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, más könyvtár gyűjteményéből, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be az olvasónak. A könyvtárközi kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság, valamint telefonos elérhetőség megadása.

Könyvtárközi kölcsönzés esetén a visszaküldés postaköltségét (az érvényben lévő postai díjszabás alapján) kell a felhasználónak megfizetnie.

Az ily módon kapott dokumentumok használatának feltételeit (kölcsönözhető, vagy csak helyben használható-e, kölcsönzési határidő, stb.) a kölcsönadó könyvtár szabja meg.

Az olvasó felelősséggel tartozik az általa használatba vett dokumentumokért, elvesztésük vagy megrongálásuk esetén köteles azokat – a kölcsönadó könyvtár döntése alapján – pótolni, illetve a könyvtárat ért kárt megtéríteni. Ez esetben mindig a kölcsönadó könyvtár ide vonatkozó szabályzata az irányadó.

 

3.1.5.2 MÁS KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani stb. munkákhoz szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helytörténeti munkák, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése megtagadható.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában 4 hét, de szükség esetén ez az idő csökkenthető vagy növelhető. A dokumentum visszaküldésének költsége a kölcsönkérő könyvtárat terheli. A könyv elvesztése vagy megrongálása esetén köteles azt pótolni, illetve a könyvtárat ért kárt megtéríteni.

 

3.1.6 TÁJÉKOZTATÁS

E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten erre a célra szolgáló dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük.

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást:

     -          a könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok és egyéb működési körök, valamint más

     -          könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;

     -          az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekre;

     -          a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt,

     -          előfizetett, vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási apparátusok segítségével;

     -          az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban fellelhető

     -          ismeretekről;

     -          az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes.

 

Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is.

 

3.1.7 A KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

A beiratkozott olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a könyvtár katalógusának lekérdezésére rendelt számítógépet. Könyvtárunk a látássérülteket segítő olvasó-nagyítógéppel is rendelkezik, mely szintén térítésmentesen használható.

 

3.1.8 AZ INTERNET HASZNÁLATA

Lakossági internethasználat céljára 11 munkaállomás áll rendelkezésre.  

A számítógépek az alábbi térítési díj ellenében vehetők igénybe: minden megkezdett félóra 200 Ft. 

A számítógépek használata beiratkozott felnőtt olvasóink számára naponta fél óra időtartamig ingyenes. Ezt követően térítés ellenében használhatók. A díjszabás mértéke: minden megkezdett félóra 200 Ft. 

A csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola 1-8. osztályos tanulói számára a számítógépek a tanév alatt naponta maximum 1 óra időtartamig, iskolai szünetekben naponta 2 óra időtartamig térítésmentesen használhatók. Első és második osztályos tanulók a számítógépeket kizárólag szülői felügyelettel használhatják.

 

A felhasználók számítógépes tevékenységére a könyvtárosoknak (rendszergazdának) felügyeleti jelleggel rálátása van. A 2013.évi CCXLV.törvény 20. §-ának rendelkezése alapján a számítógépeken a kiskorúak védelmét elősegítő internetes szűrőprogram működik, mely bizonyos tartalmak elérését megakadályozza.

A számítógép-használatra vonatkozó részletes szabályozást a könyvtár Számítógép használati szabályzata tartalmazza.  A szűrőprogramra vonatkozó részletes tájékoztatást a könyvtárosoktól lehet kérni.

 

3.2 TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

3.2.1 MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS

Az intézmény az állományba tartozó dokumentumokról, amennyiben ez szerzői jogokat nem sért, használói részére másolatot készít. Ez - technikai felszereltségének jelenlegi állása szerint - nyomtatott dokumentumok esetén fénymásolat, elektronikus dokumentum esetén lemezre /CD, DVD/ és papírra készített másolat lehet. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

A másolatszolgáltatás az 1999. évi LXXVI. szerzői jogi törvény alapján történik. Teljes könyv, teljes hangzó dokumentum, továbbá folyóirat, CD-ROM, vagy napilap egésze nem másolható (35. § (2) bek.). Szakdolgozatok, kéziratok nem fénymásoltathatók.

 

 3.2.2 IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK    

A könyvtárban térítési díj ellenében lehetőség van fekete-fehér és színes nyomtatásra, fénymásolásra, szkennelésre.

A szolgáltatások díjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

3.2.3 BIBLIOGRÁFIAI ÉS SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS, IRODALOMKUTATÁS

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatást írásban kéri, illetve ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói stb.), annak elvégzéséért a könyvtár a ténylegesen felmerült költséget felszámolhatja. Erről a felhasználót minden esetben előzetesen tájékoztatja.

 

4. EGYÉB SZABÁLYOK

A könyvek, a környezet, a bútorzat, a számítógépek és egyéb berendezések állagának megóvása, védelme minden tagnak kötelessége.

Az intézmény a ruhákban, táskákban stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért stb. felelősséget nem tud vállalni.

A könyvtárban ételt-italt fogyasztani, valamint dohányozni tilos.

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

Beiratkozási díjak

Felnőtteknek: 1000 Ft

50 % kedvezmény jár:

-          az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) sz. Korm.     rendelet);

-          nyugdíjasoknak;

 

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

     -          a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);

     -          a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);

     -          a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet);

     -          a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).

     -          pedagógusok;

 

A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.

 
Fő támogatónk:
Hirdetés
Hirdetés
TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0022 számú pályázat
A magyar linkjegyzék Tárhely és domain