Városi könyvtári gyűjtőköri szabályzat

 

 

Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

Városi könyvtári gyűjtőköri szabályzat

 

 

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár kettős funkciójú könyvtár. Egyrészt nyilvános közkönyvtár, másrészt iskolai könyvtár. Jelen szabályzat a nyilvános közkönyvtár gyűjtőkörét határozza meg. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörére vonatkozó elveket a „Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár Iskolai könyvtári gyűjtőköri szabályzat” címet viselő dokumentum tartalmazza.

 

I. A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai:

1.      1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2.      A könyvtár mindenkori éves munkaterve

3.      Az intézmény sajátosságait adó múltja és jövőképe, vagyis fejlesztési stratégiája és küldetésnyilatkozata

 

II. A Városi Könyvtár gyűjtőköri alapelvei:

 

1. Általános alapelvek:

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. Gyűjti a törvényben foglalt feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és gondozza. A gyűjtés minden ismeretágra, tudományterületre, művészetre kiterjed, tartalmi korlátozásai nincsenek, de különböző mértékben határozza meg a gyűjtés mélységét. A könyvtár, állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, képzettségi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét, az állomány arányos fejlesztését.

Az állománygyarapítás- és apasztás folyamatosságával, a helyes arányok fenntartásával biztosítja a gyűjtemény kívánatos összetételét, informatív értékét, és használhatóságát. Az állományalakítás szempontjából fontos alapelv a minőségelvűség, az értékorientált gyűjtemény fenntartása. A gyűjteményépítés során a hatékony információközvetítés érdekében a beszerezhető dokumentumtípusok változatosságára törekszik. Feladatának tekinti a település nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosság könyvtári ellátását is.

 

2. Az állomány tartalmi összetételére vonatkozó általános jellemzők:

1.   A könyvtár – annak érdekében, hogy állományából megfelelő szolgáltatásokat tudjon nyújtani - szisztematikus gyűjtőmunkát végez.

2.  A könyvtár elsősorban kurrens gyarapítást folytat, vagyis a folyamatosan megjelenő dokumentumokból válogat. Retrospektív szerzeményezésre helyismereti dokumentumok vásárlásánál kerülhet sor, illetve az elhasznált vagy az állományból elkallódott, de nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál.

3.  Az állomány az olvasó kérésére „kiegészíthető” más könyvtárak anyagából (könyvtárközi kölcsönzés).

 

3. A városi könyvtár gyűjteményének jellemzői:

Könyvtárunk az alábbi dokumentumtípusokat gyűjti:

- Írásos, nyomtatott dokumentumok:

1.      Könyvek

2.      Periodikumok: napi és hetilapok, folyóiratok

3.      Kották

      - Egyéb dokumentumok

- Audiovizuális dokumentumok:

1.      CD-k, DVD-k

2.      Hangoskönyv-ek

3.      CD-ROM-ok

4.      Videofilmek, hangkazetták, bakelitlemezek: meglévő dokumentumok megőrzése

 

A könyvtár gyűjti az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó műveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a szépirodalmat, a szórakoztató (bestseller) irodalmat, valamint a gyermek- és ifjúsági irodalmat, és a szükséges könyvtári segédkönyveket. Helyismereti állományunkba beszerezzük a csorvási vonatkozású dokumentumokat. Gyűjtjük a helyi szerzők műveit, beszámolókat, amelyek a város történetével kapcsolatban felhasználható adatokat tartalmaznak.

A hírlapokat és folyóiratokat olyan válogatással szerezzük be, hogy képes legyen a használók ismeretszerzési és szórakozási igényeit kielégíteni.

 

Az állomány gyarapítása az ETO szerinti felosztás alapján a következő szempontok

figyelembevételével történik:

0

Általános művek területén az alap és általános lexikonok, enciklopédiák. Bibliográfiák, évkönyvek válogatva.

1

Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika egyetemes és átfogó művei.

2

Vallás területén az egyetemes művelődés szempontjából fontos keresztény és nem keresztény egyházakat bemutató átfogó művek.

3

Társadalomtudomány: átfogó jellegű, összegző munkák, statisztikák. A közgazdaság,

a jog területén elsősorban az összegző, a gyakorlati szempontból fontos művek.

Nevelés, oktatás területén a pedagógusok munkájához szükséges kiadványok minél szélesebb köre.

Néprajzi műveknél a magyarság szellemi és tárgyi értékei, a tájegységünkre vonatkozó munkák.

5

Természettudományok minden ágában (környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok) a korszerű ismereteket nyújtó, átfogó, népszerű ismeretközlő munkák.

6

Alkalmazott tudományok területén (orvostudomány, technika, mezőgazdaság, háztartás, szervezés, nyomdászat, közlekedés, vegyipar, élelmiszeripar, könnyűipar, barkácsolás, építőipar) az általánosan érdeklődésre számot tartó, keresett, ismeretterjesztő munkák.

7

Művészetek területén minden művészeti ágban, minden korszakban az összefoglaló,

általános ismereteket nyújtó művek.

Sport területén egy-egy sportág általános összefoglalása.

8

Nyelv és irodalom területén a népszerű összegzések, nyelvhelyességre, helyesírásra vonatkozó munkák, életrajzok, irodalomkritikák, irodalomtörténet, a kortárs írónemzedék nagyjait bemutató elemzések.

9

Földrajzi művekből (régészet, honismeret, útleírások) egy-egy kontinensre, régióra, országra vonatkozó leírások, átfogó kalauzok. Az útikönyvek közül a lakosság érdeklődésének megfelelő tájékoztató kiadványok.

Történelmi témában a magyar történelem valamennyi alapvető feldolgozása. Válogatva az egyetemes történelem feldolgozásai.

Szépirodalom:

Válogatva gyűjti a klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait és a világirodalom reprezentatív alkotásait, különös tekintettel az általános és középiskolák tanterveiben szereplő kötelező és ajánlott irodalmat. Válogatva a szórakoztató irodalom, bestseller irodalom alkotásait.

Gyermek és ifjúsági könyvek:

Válogatva gyűjtjük a gyerekek számára íródott kézikönyveket és ismeretterjesztő műveket a tudományágak minden területéről. Válogatva a meséket, a magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági szépirodalmat, kötelező olvasmányokat, valamint a népszerű ifjúsági műveket (bestsellereket).

 

Példányszám

A dokumentumok beszerzése általában 1-2 példányban történik, kivételt képeznek a kiemelt érdeklődésre számot tartó művek, valamint a kötelező és ajánlott irodalom.

 

5. Az állománygyarapítás lehetséges forrásai:

A mindenkori költségvetésben a célra meghatározott keret, az intézmény bevételei, pályázatok, támogatás, ajándék.

 

6. A könyvtári gyűjtemény tagozódása:

1.        Kölcsönzői állomány: a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő- és szakirodalom nagy része.           Funkcióját tekintve felnőtt- és gyermek részlegre tagolódik.

2.        Kézikönyvtár: ide tartoznak a nem kölcsönözhető lexikonok, kézikönyvek, valamint az          állományvédelmi okokból nem kölcsönözhető dokumentumok. Itt található a helytörténeti gyűjtemény és az idegennyelvű állomány.

3.        Audio-vizuális gyűjtemény: a bakelitlemezeket, CD-ket, DVD-ket, CD-ROM-okat,    videokazettákat tartalmazza.

4.        Periodika gyűjtemény: ide tartoznak a folyóiratok, heti- és napilapok. Könyvtárunk a tárgyévben, majd azt követően 1 évig őrzi a periodikákat.

 

7. Az állománynyilvántartás:

A könyvtár minden dokumentumról folyamatosan és idősorrendben állomány-nyilvántartást vezet, amelyből az egyes dokumentumok adatai és értéke, valamint az állomány egészének darabszáma és értéke megállapítható és ellenőrizhető.

 

II. Az állományapasztás szempontjai

Az állomány ellenőrzése és az állományból történő kivonás a 3/1975-ös KM-PM rendelet vonatkozó részei alapján történik. Az állományapasztás az alábbi címeken történik: tervszerű állományapasztás (elavulás, fölös példány), természetes elhasználódás, behajthatatlan és pénzben megtérített követelés, megengedhető hiány.

 

 
Fő támogatónk:
Hirdetés
Hirdetés
TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0022 számú pályázat
A magyar linkjegyzék Tárhely és domain