MagyarEnglish (United Kingdom)

Iskolai könyvtári gyűjtőköri szabályzat

 

Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

Iskolai könyvtári gyűjtőköri szabályzat

 

Az iskolai könyvtár feladata elsősorban a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktató-nevelő munka segítése, valamint a gyermekolvasók felkészítése a felnőtt részleg használatára. Az iskolai könyvtár feladatai közé tartozik még a középiskolai, (nappali- és esti tagozatos gimnázium és szakközépiskola) és a főiskolai, egyetemi képzésben résztvevő olvasóink (nappali és levelező képzés) ellátása. Ezek figyelembevételével kell kialakítani az iskolai könyvtár állományát.
 
I. A  gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai:
 
1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2. Nemzeti Alaptanterv
3. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. számú melléklete a nevelési-oktatási intézmények működéséről (Az iskolai (kollégiumi) könyvtárak működése)
4. Az iskola pedagógiai programja
5. az intézmény (iskola) és benne a könyvtár mindenkori éves munkaterve,
6. az intézmény sajátosságait adó múltja és jövőképe, vagyis fejlesztési stratégiája, küldetésnyilatkozata
7. befolyásoló tényező a fenntartói elvárás
 
II. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei
 

Általános alapelvek

 

Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív értéke, használhatósága.
Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a minőségelvűség.
Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat, forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár.
A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak.
Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen dokumentumokat.
A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek oktatásában jelentős. 
 
A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők 
• a településen a városi könyvtár az egyetlen nyilvános közkönyvtár, mely egyben az iskolai könyvtári feladatokat is ellátja, vagyis kétfunkciós könyvtár 
• az általános iskolások, óvodások és a 16 év alatti középiskolai tanulók számára a beiratkozás ingyenes, és automatikusan minden évben megtörténik, ebből adódóan a regisztrált olvasóink kb. 40%-a ebbe a korcsoportba tartozik, ők az iskolai könyvtár potenciális használói  
• a környező kistelepülések természetes központja a város, ezért az ott lakók viszonylag kis százalékban beiratkoznak; (Telekgerendás, Gerendás)
• az egyetemeken, főiskolákon tanulók igényeit is figyelembe kell venni a kézikönyvek szerzeményezésénél; 
• a gazdasági struktúra folyamatos változása, a munkanélküliség mértéke miatt sokan vesznek részt átképzésben, továbbképzésben, akik számára sok esetben az egyetlen információs bázis a könyvtár;
• a számítástechnika, informatika a gazdaság, de a non-profit szféra minden ágában teret nyert, a számítógépes információhordozók a könyvtári munka alapjául is szolgálnak; a könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok a tájékoztatás alapeszközei; 
• kevésbé van igény a nem hagyományos könyvtári dokumentumok, CD-k, DVD-k, hangoskönyvek, videokazetták iránt.
 

Az állomány tartalmi összetételére vonatkozó jellemzők

 

a) A gyűjtemény az oktató-nevelő munka információs bázisa
b) A könyvtár – annak érdekében, hogy állományából megfelelő szolgáltatásokat tudjon nyújtani - szisztematikus gyűjtőmunkát végez.
c) Az állomány „kiegészíthető” más könyvtárak anyagából. (könyvtárközi kölcsönzés, ODR szolgáltató könyvtár)
d) A könyvtár információs bázisként olyan ismerethordozókat is tartalmaz, amelyek „lehetővé teszik a könyvtár-, dokumentum-és információhasználat tanulását és tanítását.”
e) Az oktatott tantárgyak: tudományterületek, szakterületek szakirodalma (kézikönyvek, segédkönyvek: szaklexikonok, szakenciklopédiák, fogalomgyűjtemények, szakszótárak, atlaszok, színvonalas ismeretterjesztő művek)
f) Az általános tájékozódást szolgáló szakirodalom (kézikönyvek, segédkönyvek: általános lexikonok, általános enciklopédiák, általános szótárak, Ki kicsoda? – jellegű életrajzi lexikonok, adattárak, név-és címtárak, statisztikai kiadványok, jogszabálygyűjtemények)
g) Szépirodalom (a helyi tantervben szereplő, kötelező és ajánlott olvasmányok, általában a tananyagban szereplő egyes szerzők válogatott művei, a tananyagban szereplő egyes szerzők összes művei, magyar szerzők műveinek kritikai kiadásai, átfogó antológiák a magyar és a világirodalomból, népköltészetet bemutató művek, a tananyagban szereplő, de a magyar és világirodalom klasszikusainak számító szerzők művei)
h) Pályaválasztással és továbbtanulással kapcsolatos dokumentumok
i) A pedagógus munkáját segítő állományrész (pedagógiai, pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kiemelkedő pedagógiatörténeti munkák, a nevelés és oktatás legfontosabb elméleti kézikönyvei, családi életre neveléssel, a szülő és iskola kapcsolatával foglalkozó művek, általános lélektani és fejlődéslélektani művek, a helyi tantestület igényeinek figyelembevételével)
j) A könyvtáros segédkönyvei
k) Periodikumok    
 

Az iskolai könyvtári gyűjtemény jellemzői

 

Könyvtárunk az alábbi dokumentumtípusokat gyűjti:
Dokumentumtípusok:
Írásos, nyomtatott dokumentumok
- könyvek
- periodikumok: hetilap, folyóirat
- kotta
 
Audiovizuális dokumentumok
- hangkazetták
- CD
- DVD
- hangoskönyv
- bakelitlemez
- CD-ROM
- Videofilm
- Egyéb dokumentumok 
 

Fő- és mellékgyűjtőkör

 

A főgyűjtőkörbe sorolt dokumentumokat,- a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott szinten – a könyvtár teljeskörűen, a mellékgyűjtőkörbe tartozókat szelektálva gyűjti. 
 
A főgyűjtőkörbe tartoznak:
- az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, kézikönyvei, segédletei,
- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges ismeretközlő és szépirodalmi források,
- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretközlő és szépirodalmi dokumentumok,
- a házi és ajánlott irodalom,
- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzők művei,
- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái,
- tanári segédkönyvek, kézikönyvek,
- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai,
- a könyvtári szakirodalom és segédletek.
 
A mellékgyűjtőkörbe tartoznak:
- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái,
- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.
 

A gyűjtemény ETO szerinti tagozódása:

 

1. Általános művek: A tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva. Az információ, a művelődés, kultúra, sajtó történetével foglalkozó kézi- és ismeretterjesztő könyvek. A könyvtárral foglakozó szakirodalom segédkönyvtári szinten.
2. Filozófia, pszichológia: A lét-, szellem- és természetfilozófia; a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika szaklexikonai, klasszikusainak alapművei; kézikönyvei, ismeretterjesztő irodalma válogatva.
3. Vallás, teológia: a vallásfilozófia és vallástörténet lexikonai, kézikönyve, ismeretterjesztő munkái válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló szakirodalom; ezek szent könyvei válogatva. Gyermekek számára íródott vallási könyvek (Képes Biblia), segítve a hittan oktatást.
4. Társadalomtudományok: a társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról szóló néhány alapvető mű; a szociológia kézikönyvei, ismeretterjesztő munkák válogatva; statisztikai évkönyvek, zsebkönyvek válogatva; a politika, közgazdaságtan, jogtudomány, nevelés és oktatás szaklexikonai, kézikönyvei válogatva,  ismeretterjesztő munkák válogatva. A jogszabályok gyűjteményes kiadásai erős válogatással az avulás miatt, a tájékoztatást a kurrens kiadványokra kell építeni.
5. Matematika és természettudományok: általános természettudományi kézikönyvek és lexikonok; az egyes tudományágak (matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia stb.) szaklexikonai, kézikönyvei válogatva, az ismeretterjesztő irodalom és példatárak, feladatgyűjtemények az alap- és középfokú ismereteket követve.
6. Alkalmazott tudományok: ezen tudományok (orvostudomány, mérnöki tudományok, technika, közlekedés, egészségügy, mezőgazdaság, háztartás, vegyipar, egyes iparágak, stb.) lexikonjai, kézikönyvei erős válogatással, elsősorban ismeretterjesztő jelleggel. Ugyancsak ismeretterjesztő szinten a természetes gyógymódokról, biogazdálkodásról szóló könyvek; mezőgazdaságnál a kistermelőknek szóló kiadványok; válogatva a szakácskönyvek, hobbytevékenységet segítő munkák.
7. Művészetek, szórakozás, sport: átfogó művészeti lexikonok, kézikönyvek válogatva, az egyes művészeti ágak történetét és stílusirányzatait tárgyaló kézikönyvek és ismeretterjesztő munkák válogatva; képzőművészeti albumok erős válogatással. A zene, film, színház ismeretterjesztő munkái; nagy alkotók, művészek életrajzai, önéletírásai. A sport történetéről kézikönyvek, az egyes sportágak szabálykönyvei válogatva, ismeretterjesztő munkák válogatva.
8. Nyelv és irodalom: a nyelvtudomány kézikönyvei válogatva, a magyar nyelv története és nyelvtana, egyes nyelvek nyelvkönyvei és szótárai válogatva; az irodalomtudomány kézikönyvei válogatva, lexikonok. Az egyes népek irodalomtörténete, kiemelve a magyar nyelvű irodalom története. A szépirodalomból a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak művei, a kortárs írók művei válogatva, a bestseller és ponyvairodalom válogatva.
9. Földrajz, életrajz, történelem: szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére általában. Földrajznál az egyes országok; hazánk tájainak, városainak útikönyveire, útleírások.
 

Példányszám
 
Házi olvasmányokból 4-5 tanulóra, ajánlott olvasmányokból 10 tanulóra 1-1 példányt, egyéb szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvekből maximum 1 példányt szerez be könyvtárunk. A jelenlegi állományban a házi, ill. ajánlott olvasmányok jelentős része régi kiadású, sérült, elhasználódott állapotban van.
 

Nyelv:
 
Iskolánk nem kéttannyelvű sem nem nemzetiségi iskola, így az iskolai könyvtár számára nem alapfeladat az idegennyelvű dokumentumok gyűjtése. Ennek ellenére a szlovák, román és cigány nemzetiségi lakosság (ill. tanulóifjúság) számára külön gyűjteményt tartunk fenn nyelvkönyvekből, szótárakból, ifjúsági irodalomból, felnőtt szépirodalomból. Ezen kívül az iskolában oktatott idegen nyelvek, (angol, német) szótárait, nyelvkönyveit és szépirodalmát, valamint oktató CD-t, CD-ROM -ot gyűjtünk.
 

A gyűjtemény tartalmi összetétele

 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjti.
Ugyanakkor törekszik arra, hogy megfelelő válogatással lefedje a tanterv által meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait középszinten gyűjti elsősorban. A középiskolai tananyag oktatásához elsősorban a házi olvasmányok és az ajánlott irodalom, valamint némi szakirodalom biztosítása. Ezt a néhány éve működő esti gimnázium és OKJ-s felnőttoktatás indokolja. A felsőszintű szakirodalom beszerzése csak nagyon indokolt esetben, erős válogatással, többnyire hiánypótlással történik. 
 
Az iskolai könyvtár állományrészei
– kézikönyvtár
– kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom
- kölcsönzési állomány: szépirodalom
– pedagógiai gyűjtemény
– könyvtári szakirodalom
– időszaki kiadványok gyűjteménye
– nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye /audiovizuális és számítógéppel olvasható ismerethordozók/
– egyéb / bakelitlemez, CD, DVD, hangoskönyv, kotta, térkép/
 
 
Fő támogatónk:
Hirdetés
Hirdetés
TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0022 számú pályázat
A magyar linkjegyzék Tárhely és domain